Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
分类查询
分类查询 > 语种 > 乌克兰语
   
阿拉伯语   •   亚美尼亚语   •   中文简体   •   中文繁体   •   克罗地亚语   •   捷克语   •   荷兰语   •   英语   •   世界语   •   法语   •   德语   •   希腊语   •   希伯来语   •   匈牙利语   •   印尼语   •   意大利语   •   日语   •   哈萨克语   •   韩语   •   拉丁语   •   蒙古语   •   挪威语   •   波斯语   •   波兰语   •   葡萄牙语   •   俄语   •   塞尔维亚语   •   西班牙语   •   瑞典语   •   塔吉克语   •   泰语   •   土耳其语   •   乌克兰语   •   乌尔都语   •   越南语
本分类有 10 部词典 共1页:  1
发行版本: 1    更新日期: 2008-08-28    词条总数: 13373    推荐:
The English-Ukrainian Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investments, Bank Loans. © 2002, S. Ya. Yermolenko, V. I. Yermolenko. 12,500 entries.

发行版本: 1    更新日期: 2008-08-28    词条总数: 11815    推荐:
The Ukrainian-English Dictionary. Economics, Finance, Banking, Investments, Bank Loans. © 2003, S. Ya. Yermolenko, V. I. Yermolenko. 12,500 entries.

作者: Perun Publishers    发行版本: 1    更新日期: 2008-08-28    词条总数: 201553    推荐:
The Comprehensive Dictionary of the Contemporary Ukrainian Language. © Perun Publishers, 2005. 250,000 words and phrases.

发行版本: 1    更新日期: 2008-07-02    词条总数: 78802    推荐:

发行版本: 1    更新日期: 2008-08-26    词条总数: 81247    推荐:

发行版本: 1    更新日期: 2008-08-26    词条总数: 86544    推荐:

发行版本: 1    更新日期: 2008-08-27    词条总数: 44271    推荐:

发行版本: 1    更新日期: 2008-08-26    词条总数: 57278    推荐:

发行版本: 1    更新日期: 2008-08-23    词条总数: 55904    推荐:

发行版本: 1    更新日期: 2008-08-26    词条总数: 55549    推荐:

本分类有 10 部词典
共1页:  1

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved