Lingoes Homepage 灵格斯首页
词典库
更新列表
分类查询
    •  语种
    •  专业
    •  英语/汉语
    •  小语种/汉语
    •  联机订阅
    •  百科全书
    •  品牌
如何安装词典
词典格式说明
 
   
分类查询
分类查询 > 语种
   
阿拉伯语   •   亚美尼亚语   •   中文简体   •   中文繁体   •   克罗地亚语   •   捷克语   •   荷兰语   •   英语   •   世界语   •   法语   •   德语   •   希腊语   •   希伯来语   •   匈牙利语   •   印尼语   •   意大利语   •   日语   •   哈萨克语   •   韩语   •   拉丁语   •   蒙古语   •   挪威语   •   波斯语   •   波兰语   •   葡萄牙语   •   俄语   •   塞尔维亚语   •   西班牙语   •   瑞典语   •   塔吉克语   •   泰语   •   土耳其语   •   乌克兰语   •   乌尔都语   •   越南语
本分类有 443 部词典 共45页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45
作者: 白鸽男孩    发行版本: 1    更新日期: 2008-03-28    词条总数: 19050    推荐:
汉字笔划查字表可实现按笔划检索汉字的功能,分别通过数字键1、2、3、4、5代表汉字的横、竖、撇、捺(点算作捺)、折。比如输入数字45534可检索到“永”字。

作者: 夏江    发行版本: 1    更新日期: 2009-04-15    词条总数: 1237    推荐: 4

作者: Lingoes Project    发行版本: 1    更新日期: 2009-10-09    词条总数: 28986    推荐: 4

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-11-21    词条总数: 56906    推荐: 4

作者: Lingoes Project    发行版本: 1    更新日期: 2008-11-16    词条总数: 51712    推荐: 4

发行版本: 1    更新日期: 2009-01-01    词条总数: 12284    推荐: 4

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-11-21    词条总数: 172605    推荐: 4

作者: 白鸽男孩    发行版本: 1    更新日期: 2008-04-01    词条总数: 509    推荐: 4

作者: StarDict Project    发行版本: 1    更新日期: 2007-12-07    词条总数: 61826    推荐: 4

作者: dejin zheng    发行版本: 1    更新日期: 2007-12-12    词条总数: 7137    推荐: 4

本分类有 443 部词典
共45页:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45

合作伙伴  |  词典出版计划  |  关于灵格斯  |  Lingoes

© Lingoes Project, All Rights Reserved